TÉCNICAS - How tos and techniques - Grundanleitungen

TRAMAS DE MALLA                                                                                               

TRAMA GUISANTE - TRAMA CHÍCHARO

A trama Chícharo (Sweet-Pea) é unha malla de dificultade intermedia, pero unha vez que se lle colle o truco é bastante rápida de facer. Ate onde eu puiden saber, parece que foi creada por Dylon Whyte. É moi axeitada para facer pulseiras e como produce un efecto visual semellante a unhas doas, non se precisan outros elementos para acadar unhas cadeas interesantes e con personalidade.

Emprega unicamente elos do mesmo tamaño, e a ratio ou proporción ideal entre o diámetro interno (DI) do elo e mais o grosor do arame é de 4-4.2 (ratio= diámetro interno/grosor do arame).

La trama Guisante (Sweet Pea) es una malla de dificultad intermedia, aunque una vez que se le coge el truco es bastante rápida de hacer. Hasta donde yo he podido seguirle la pista, parece que fue creada por Dylon Whyte. Resulta muy apropiada para pulseras, y como produce un efecto visual semejante a unas bolas, no es necesario utilizar otros elementos para conseguir unhas cadenas con personalidad y elegancia. En esta trama se usan anillas de un único tamaño y la ratio o proporción ideal entre el diámetro interno (DI) de la anilla y el grosor del alambre es de 4-4.2 (ratio= diámetro interno/grosor del alambre).


Nas fotos, empreguei elos de cobre e de aluminio negro para maior claridade nas explicacións.

Materiais (para fío metálico de 1.2mm):

-Elos de 5mm de DI
-Alicates


En las fotos, he utilizado anillas de cobre y de aluminio negro para mayor claridad.

Materiales (para hilo metálico de 1.2 mm):

- Anillas de 5mm de DI
- Alicates1. Primeiro imos facer unha pequena cadea de dous elos unidos a outros dous (isto chámase cadea 2-2), á que lle engadimos en calquera dos pares un elo máis (aquí, o elo negro).

Primero haremos una pequeña cadena de dos anillas unidas a otras dos (esto se llama cadena 2-2), e introduciremos una anilla más (aquí, la anilla negra) en cualquiera de los dos pares.
2. Con suavidade, puxamos lixeiramente o elo negro cara a atrás, de modo que quede entre os dous elos do primeiro par.

Con cuidado, empujamos ligeramente la anilla negra hacia atrás, de modo que se quede entre las dos anillas del primer par.


3. Agora ven o máis delicado, aínda que vos aseguro que é moito máis doado de facer que de explicar con palabras. O que queremos é introducir un novo elo (elo negro F, pintado en verde na primeira foto), que iremos metendo nesta orde:

- Primeiro: no medio dos elos A e B (par horizontal de elos)
- Segundo: a través do elo C (do par vertical)
- Terceiro: a través do elo E (elo negro)
- Cuarto: a través do elo D (do par vertical)
- Quinto: no medio dos elos A e B (par horizontal)
- Sexto: rodeando o exterior dos elos C e mais D (par vertical) ate que os extremos do elo queden na mirando cara a fóra.
- Séptimo: pechamos o elo.

Este elo que acabamos de meter, o F, quedará en posición horizontal. Con el pechado, xa teremos o promeiro "chícharo" da nosa cadea.


Ahora viene lo más delicado, aunque os aseguro que es muchísimo más fácil de hacer que de explicar con palabras. Lo que queremos es introducir una nueva anilla (anilla F negra, pintada en verde en la primera foto) que meteremos en este orden:

- Primero: en medio de las anillas A y B (del par horizontal de anillas)
- Segundo: a través de la anilla C (del par vertical)
- Tercero: a través de la anilla E (anilla negra)
- Cuarto: a través de la anilla D (par vertical)
- Quinto: en medio de las anillas A y B (par horizontal)
- Sexto: rodeando el exterior de las anillas C y D (par vertical) hasta que los extremos de la anilla queden mirando hacia fuera.
- Séptimo: cerrar la anilla


Esta nueva anilla F, quedará en posición horizontal, y con ella tendremos el primer "guisante" de nuestra cadena.


4. Deseguido, e atravesando unicamente este último elo engadido (o negro F), poremos unha cadea 1-2-2 (un elo enganchado nun par que engancha noutro par).

A continuación, atravesando únicamente la última anilla añadida (la negra F), ponemos una cadena 1-2-2 (es decir, atravesando F, pondremos una anilla a la que engancharemos un par de anillas y a este, otro par).
5. Dende aquí, repetiremos os pasos 2-4, é dicir: puxamos lixeiramente cara a atrás (cara aos elos xa montados) o último par de elos de xeito que nos quede un a cada lado do elo único que engadimos no paso 4. Collemos un novo elo (negro na foto) e introducímolo na trama do mesmo modo que no paso 3. Pechámolo e xa temos o segundo chícharo

A partir de ahora, repetiremos los pasos 2-4, es decir: empujamos ligeramente hacia atrás (hacia las anillas ya montadas) el último par de anillas, haciendo que nos quede una a cada lado de la anilla única que añadimos en el paso 4. Cogemos una nueva anilla (la negra en la foto) y la introduciremos en la trama del mismo modo que en el paso 3. Cerramos la anilla y ya tenemos completado el segundo "guisante".6.- Xa só queda repetir os chícharos ate o longo buscado. Espero non telo liado de máis coa explicación e espero que vos gustara... Se queredes, podedes agradecer o titorial deixando un comentario ou facéndovos seguidores do blog... molaría ;)


Ya sólo hay que repetir los guisantes hasta alcanzar la longitud deseada. Espero no haberos liado demasiado con tanta palabrería y espero que os haya gustado... Bueno... y podéis agradecerme el tuto dejando un comentario o haciéndoos seguidores del blog... molaría ;)


P.D.: Unha pequena variante aplicada nas pulseiras que vedes a continuación, é a de engadir un elo único máis na cadea do paso 4. É dicir, no canto de engadir unha cadea 1-2-2, poremos unha cadea 1-1-2-2. Hai que ter en conta que o primeiro elo só vai ser de separación e que, polo tanto, só traballaremos cos últimos 5 elos. Ademais, as indicacións do paso 4 mudarán de sentido: os pares verticais pasarán a ser horizontais e viceversa.

Una pequeña variante aplicada en las pulseras que veis a continuación es la de añadir un anilla más a la cadena que pusimos en el paso 4. Es decir, en vez de añadir una cadena 1-2-2, meter una cadena 1-1-2-2, teniendo en cuenta que sólo trabajaremos con las últimas 5 anillas y que las indicaciones del paso 4 cambiarán de sentido: los pares verticales pasarán a estar horizontales y viceversa.

Pulseira en cobre esmaltado e aluminio:Pulseira de home, realizada por encargo en aceiro galvanizado groso e aluminio. Pulsera de hombre, realizada por encargo en eacero galvanizado y aluminio:

Espero que vos saia sen problemas e xa sabedes, agardo as vosas opinións, críticas e o que faga falta para poder mellorar a claridade da explicación. Se probades e me mandades unha foto, subireina con moito gusto!

Espero que os salga sin problemas, y ya sabéis, espero vuestras opiniones, críticas y demás que me permitan mejorar la claridad de la explicación. Ah, y si probáis y me mandáis una foto, ¡la subiré con mucho gusto!
1.- BÁSICOS DA MALLA I: FACER ELOS - HACER ANILLAS 
I: FACER ELOS

O primeiro que se precisa para facer cadeas ou tramas de malla, son elos. Pódense mercar feitos, pero é difícil atopalos sempre no material que un quere, no grosor axeitado e nos distintos grosores que conveñan. A solución é facelos un mesmo. Para cortalos pódense usar varios métodos, pero o máis común é facelo cun alicate de corte, e como mellor quedan é cortándoos dun en un, que é o que imos explicar a continuación.

Lo primero que se necesita para hacer una cadena o trama de malla, son anillas. Se pueden comprar hechas, pero a veces es difícil encontrarlas del material, el diámetro o el grosor que buscamos. La solución es hacerlas uno mismo. Hay distintos métodos para cortarlas, pero lo más normal es hacerlo con un alicate de corte. Para que queden bien, conviene cortarlas de una en una, que es lo que explicaremos a continuación. Para empezar necesitamos: un alambre, un tubo de cualquier material sólido y unos alicates de corte.


Para comezar precisamos: arame, un tubo de calquera material sólido e uns alicates de corte.

1- O primeiro paso é enrolar o arame no obxecto cilíndrico ou tubo e facer un resorte.
Empezamos enrollando el alambre en un tubo para hacer un muelle.


2. Sácase o resorte do tubo e ábrese un pouquechiño coa man tirando dende os extremos, para conseguir que as voltas se separen aproximadamente 1mm (facemos isto para que sexa máis fácil cortar os elos e para non deixar marcas coa punta do alicate na volta de enriba ao facer o corte).
Sacamos el muelle del tubo y lo abrimos un poquito tirando de los extremos con cuidado, para conseguir que nos quede una pequeña separación entre las vueltas (aproximadamente 1 mm es suficiente). Hacemos esto por dos razones: que sea más fácil cortar las anillas y que no hagamos marcas en la vuelta siguiente del muelle.

3. Antes de cortar o primeiro elo, convén recordar que os alicates deixan unha sección diferente a cada un dos lados do corte realizado. Se cortamos á metade un arame un pouco gordo, veremos que os bordes que quedan nos dous anacos resultantes son distintos: o que se corresponde coa cara máis plana do alicate é recto, o outro, oblicuo. Hai que ter isto en conta porque nos interesa acadar os cortes máis rectos posibles e obter uns elos ben rematados. Polo tanto, faremos os cortes sempre coa cara plana do alicate cara ao que vai ser o elo.

Antes de cortar la primera anilla, conviene recordar que los alicates dejan una sección diferente a cada uno de los lados del corte: si cortamos a la mitad un alambre un poco grueso, veremos que los bordes de cada uno de los trozos resultantes son diferentes: recto, el realizado por la cara más plana del alicate, y oblicuo el otro. Es importante tener esto en cuenta porque nos interesa conseguir los bordes más rectos posibles y tener así anillas bien rematadas. Por lo tanto, haremos los cortes siempre con la cara plana del alicate hacia lo que será la anilla.
4. Seguimos a cortar os elos do mesmo xeito, tendo en conta que de cada vez vainos quedar no extremo do resorte un corte oblicuo, polo que convén facer un pequeno corte co lado recto cara ao elo (1-2mm) e eliminar o borde oblicuo. Quero insistir en que compensa cortar coidadosamente os elos, pois a calidade do corte dos elos é o que nos vai dar a calidade das cadeas que fagamos con eles.

Continuamos cortando las siguientes anillas, teniendo en cuenta que como en la punta del muelle nos va a quedar un borde oblicuo, es mejor hacer un pequeño corte (1-2 mm) para dejar siempre un extremo recto en la anilla.


Outro día máis!!!


 2.- TRAMAS DE MALLA

MALLA YELMO o PARALELASe trata de una cadena bastante sencilla, muy adecuada para hacer pulseras. Para las fotos he empleado cobre esmaltado y aluminio de 1.2mm de grosor.

Para hacer esta muestra se necesitan once anillas de 6mm de diámetro interno y seis anillas de 4mm de diámetro interno.

1. Comenzamos con cuatro anillas grandes cerradas y dos pequeñas abiertas. Introducimos las cuatro anillas grandes en la pequeña y cerramos esta. Introducimos la otra anilla pequeña enganchando las cuatro grandes y la cerramos:

Nos quedará así:

 2. Situamos dos de las anillas grandes hacia la izquierda de las pequeñas y dos hacia la derecha. Con una anilla grande abierta, rodeamos completamente las anillas pequeñas, sin atravesar ninguna otra anilla y la cerramos.

Si enganchamos esto que hemos hecho (lo podemos enganchar con cualquier cosa; aquí, con un trozo de alambre de cobre) a través de dos de las anillas grandes, se verá así:


Si os fijáis, la anilla grande negra no atraviesa ninguna otra anilla, sólo rodea las pequeñas y no se cae porque no se cuela a través de las grandes, no por estar enganchada. En plano, nos quedará así:  

3. Ahora se trata de cambiar la forma en que agarramos la trama. Con la unidad en plano cogemos la primera de las anillas grandes (las de cobre) a la izquierda de las pequeñas y también la primera a la derecha de las pequeñas. Si sostenemos la malla en esa posición, empezaremos a ver el resultado que buscamos:

4. Ahora, con una anilla pequeña abierta, enganchamos las dos últimas anillas grandes de cobre, y añadimos otras dos anillas grandes cerradas. Cerramos la anilla pequeña y ponemos otra anilla pequeña que enganche las cuatro anillas grandes:

5. Esta es la parte más difícil de explicar: vamos a introducir una anilla grande abierta (negra, en mi ejemplo) por entre las dos penúltimas anillas grandes y en paralelo a ellas, teniendo cuidado de no atravesar ni estas anillas grandes ni las negras pequeñas. Se trata de "rodear" las anillas negras pequeñas:

 
Ahora, todavía sin cerrar la anilla grande que teníamos abierta, agarramos la trama a la altura de las dos anillas negras pequeñas y separamos a cada lado las dos anillas grandes de cobre que quedan en el extremo (es por comodidad), para continuar girando la anilla grande (negra) hasta rodear por completo las anillas pequeñas (una vez más, sin atravesar las anillas grandes, porque se trata de meter la nueva anilla entre la anilla de arriba y la de abajo) y la cerramos:6. A partir de aquí sólo hay que repetir desde el paso 4 hasta conseguir el largo que busquemos:
Si cerramos en redondo un trocito pequeño de cadena, también podemos conseguir efectos interesantes:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...